bj88.eco

Story

Trong môi trường sống hiện nay, vấn đề môi trường trở nên ngày càng nghiêm trọng và cần được giải quyết một cách khẩn cấp. Tôi đang làm việc như thế nào để hướng tới sự thay đổi tích cực bằng cách cung cấp thông tin và hỗ trợ cho cộng đồng trong việc hiểu và thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường.

Một trong những cách mà tôi đóng góp vào môi trường là thông qua việc cung cấp thông tin và giáo dục về các phương pháp tái chế, tiết kiệm năng lượng, và cách sống bền vững.

Sustainable Development Goals

Locations

“We pledge to support positive change for the planet and to be honest when sharing information on environmental actions.”
Apr 9, 2024
Last updated:
Report .eco profile or website
Wooded islands in an archipelago

Join the .eco community